Australian War Memorial - Secondary Bibliography by Area

   
Home | About | Database | Research | Maps | Sitemap | Search | Links | Thanks | Translations | What's New | View this site in Japanese

Secondary Bibliography by Area
Click on the triangle to expand/collapse the view, click on the title to open the document.
Show details for Cape St GeorgeCape St George
Show details for Central BougainvilleCentral Bougainville
Hide details for Coral SeaCoral Sea
Daihon'ei Kaigun Hôdôbu (ed.), 1942, Sangokai kaisen (Battle of the Coral Sea) , Tokyo: Bungei Shunjûsha
Daihon'ei Kaigun Hôdôbu, 1942, "Sangokai kaisen no igi (Significance of the Battle of the Coral Sea)", Shûhô (Weekly News) (May 20), Tokyo: Jôhôkyoku (Information Bureau), pp.13-15
EBIHARA Yasuyuki, 1959, "Sangokai mahiru no kettô Shôô (Battle of the Coral Sea: a dual of Shôô in broad daylight )", Tokushû Maru (Maru, special edition), vol.3 no.2 (February), Tokyo: Ushio Shobô, pp.161
EMA Tamotsu, 1954, "99 kanbaku senki (History of the 99th Bomber Unit)", Konnichi no wadai senkiban (Topics of Today Military History Version) no.10, Tokyo: Doyô Tsûshinsha
FUKUCHI Kaneo, 1959, "Gaika wa takashi kûbo Shôkaku kessenfu (Triumphal battle records of the aircraft carrier Shôkaku)", Tokushû Maru (Maru, special edition), vol.3 no.2 (February), Tokyo: Ushio Shobô
FUKUCHI Kaneo, 1964, "Seikino kessen, kûbo tai kûbo sangokai no hijutsu, meikûbo Shôkaku no eikô (Bloody battle of the century - secret strategy in carrier to carrier battle: glory of the great aircraft carrier Shôkaku)", Maru, vol.17 no.7 (July), Tokyo: Ushio Shobô, pp.62-67
FUKUCHI Kaneo, 1965, "Kûbo kessen ni idonda hikôki onchi teitoku (Admiral who entered a battle between carriers without knowledge of aeroplanes)", Maru, vol.18 no.10 (October), Tokyo: Ushio Shobô, pp.102-103
HAGIWARA Sueji, 1956, "Ôgata kûbo Hônetto kyôshû no raigekikitai (Torpedo attack on US aircraft carrier Hornet)", Maru, vol.9 no.8, Tokyo: Ushio Shobô, pp.66-74
HARA Chûichi, 1956, Sangokai kaisen (Battle of the Coral Sea)
Hohei Dai 144 Rentai Senki Henshû Iinkai (ed.), 1986, Hohei dai 144 rentain senki (Unit history of the 144th Infantry Regiment) , Kôchi
ISHIKAWA Seiji, 1958, "Rabauru zerosentai kûsenki (Battles records of the Rabaul Zero Unit)", Tokushû Maru (Maru, special edition), vol.2 no.1 (February), Tokyo: Ushio Shobô, pp.149-155
ISHIKAWA Shirô, 1974, "Kodokuna kûbo shôô sangokai ni shisutomo (Despite the loss of the lonesome aircraft carrier Shôô in the Coral Sea)", Maru, vol.27 no.12 (December), Tokyo: Ushio Shobô, pp.76-79
ITÔ Masanori, 1942, "Sangokai kaisen go no taiheiyô senkyoku (State of the war after the Battle of the Coral Sea)", Daiyamondo (June), Tokyo: Daiyamondosha, pp.20-21, 29
IWATA Gorô, 1956, "Sangokai kaisen gekitôki: senshi fumetsu no kôkû kessen (Record of the Battles of the Coral Sea: decisive air battles immortalised in military history)", Junkan Taimuzu Senkiban no.3, Tokyo: Tokyô Naigai Shinbunsha, pp.46-65
KAMEOKA Tarô, 1973, "Debana o kujikareta sangokai kaisen (Battle of the Coral Sea: baffled at the start)", in Zaikaijin Taiheiyô Senki, jô (Financier's record of the Pacific War, part 1), Tokyo: Bungei Shunjû, pp.250-260
KONISHI Ryôkichi, 1959, "Chûkô Sangokai kyôshû (Storming attack in the Coral Sea)", Konnichi no Wadai Senkiban (Topics of Today Military History Version) no.73, Tokyo: Doyô Tsûshinsha
Maru, 1957, "Soshisareta Nippon kidôbutai: senshijô hatsu no kûkai kessenki (Japanese carrier fleet intercepted: the unprecedented aerial and naval decisive battle)", Maru, vol.10 (April), Tokyo: Ushio Shobô, pp.177-185
MIYAMURA Fumio, 1942, Jûgun Sangokai kaisen (Serving in the Battle of the Coral Sea) , Yokasuka: Kaikokusha
MURAI Itaru, 1959, "Sangokai ni kieta kûbo Rekishinton (US aircraft carrier Lexington sunk in the Coral Sea)", Tokushû Maru, vol.3 no.2 (February), Tokyo: Ushio Shobô, pp.149-155
NAKAJIMA Tadashi, 1961, "1 dan mo utazu ni tekikan o shizumeta zerosentai bibôroku (Zero unit that sank an enemy warship without a bomb)", Maru, vol.14 no.6 (June), Tokyo: Ushio Shobô, pp.30-35
NIWA Masayuki, 1989, "Sangokai kaisen to shôkaku no taikû sentô (Battle of the Coral Sea and aircraft carrier Shôkaku's anti-aircraft operations)", Taiheiyô sensô shôgen shiriizu, Maru, bessatsu (Testaments of the Pacific War Series, Maru, supplement) no.8, Tokyo: Ushio Shobô, pp.452-461
OKAJIMA Kiyokuma, 1970, "Chi to honô no wagatajin o mezase aiki (My dear plane, aim at a ring formation of blood and fire)", Maru, vol.23 no.10 (October), Tokyo: Ushio Shobô, pp.188-193
ÔURA Minpei, 1967, Sangokai ni tatakau kûbo butai, Ah, yokaren (Aircraft carrier unit fighting in the Coral Sea) , Tokyo: Sankei Shinbun Shuppankyoku
SANAGI Takeshi, 1967, "Ennetsu Rabauru jôkû no ginyoku (Silver wings in the blazing skies over Rabaul)", Rekishi Dokuhon (History Journal), vol.12 no.9, Tokyo: Jinbutsu Ôraisha, pp.82-89
SASAKIBARA Masao, 1958, "Zerosen Soromon seikûtai (Zero Solomon control unit)", Tokushû Maru (Maru, special edition), vol.2 no.1 (February), Tokyo: Ushio Shobô, pp.144-148
TAKEMURA Satoru, 1956, Kyûshû Tsuragi kaisen (Rapid attack: the naval battle of Tulagi) , Tokyo: Masu Shobô
TENDÔ Akira (et.al.), 1969, "Sangokai kaisen hyôryûki - kûbo 'Shôô' hôdô han'in no kaisô (Drifting after the Battle of the Coral Sea - recollections of press staff of the aircraft carrier 'Shôô')", in Shôgen Watashi no Shôwashi dai 3 kan (Evidence - My History of Shôwa Vol. 3), Tokyo: Gakugei Shorin
The AJRP has wound up its activities at the Memorial for the moment.
Please contact the relevant officer of the Australian War Memorial for assistance.
Internet implementation by Fulton Technology and AJRP staff .
Visit the Australian War Memorial home page.
Visit the award-winning web-site of the Australian War Memorial